Algemene voorwaarden

 • Op alle producten en diensten van Rutger van der Heijden computers en home entertainment zijn enerzijds de algemene voorwaarden en anderzijds de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 • Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen van toepassing indien de klant en Rutger van der Heijden computers en home entertainment dit schriftelijk overeen zijn gekomen.
 • Alle prijsopgaves, offertes en dergelijke zijn vrijblijvend.
 • In  gevallen van overmacht is de aansprakelijkheid van Rutger van der Heijden computers en home entertainment beperkt. Er is sprake van overmacht bij in gevallen waarbij Rutger van der Heijden computers en home entertainment normale uitvoering van diensten en levering van producten niet kan garanderen door externe invloeden.
 • Bij overmacht is Rutger van der Heijden computers en home entertainment gerechtigd tot ontbinding van dienstverlening en werkzaamheden.
 • Rutger van der Heijden computers en home entertainment is niet aansprakelijk voor schade door verlies van data.
 • Rutger van der Heijden computers en home entertainment is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, immateriële schade en of vervolgschade, ongeacht de oorzaak.
 • Aansprakelijkheid is alleen mogelijk mits duidelijk is vastgesteld dat de schade duidelijk te herleiden is naar Rutger van der Heijden computers en home entertainment.
 • Indien een dienst is afgenomen bij Rutger van der Heijden computers en home entertainment, gaat u automatisch akkoord met inschrijving voor onze maandelijks nieuwsbrief. Afmelden kan ten alle tijden via de nieuwsbrief.

Producten en diensten

 • Voor alle producten of diensten wordt uitgegaan van een mondelijke overeenkomst van de uitgangspunten en afbakening van de werkzaamheden.
 • De klant kan expliciet voorafgaand aan de te leveren producten en/of diensten limieten dan wel budgeten aangeven. Rutger van der Heijden computers en home entertainment geeft hierbij aan of de te leveren producten en/of diensten binnen deze limieten dan wel budgeten te leveren zijn.
 • Rutger van der Heijden computers en home entertainment is niet aansprakelijk voor schade voorafgaande aan de te leveren diensten. Dit omvat zowel door de klant zelf gebrachte apparatuur als apparatuur opgehaald door Rutger van der Heijden computers en entertainment.
 • Rutger van der Heijden computers en home entertainment is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens

Prijzen

 • Genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
 • Servicekosten (voorrijkosten plus kosten voor het verlenen van service) zijn binnen Son en Breugel niet van toepassing. Servicekosten voor particulieren buiten Son en Breugel zijn onderworpen aan voorrijkosten zoals omschreven op de website.
 • Servicekosten (voorrijkosten plus kosten voor het verlenen van service) buiten Son en Breugel zijn nader te bepalen voor Rutger van der Heijden computers en home entertainment.
 • Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen.
 • Indien er onderwerpen uit verschillende prijsklasses komen, dan geldt de hoogst genoemde categorie vanaf prijs.
 • Indien het factuurbedrag hoger is dan 1000,00, dan is Rutger van der Heijden computers en home entertainment gerechtigd 50% van het factuurbedrag vooraf in rekening te brengen. Dit bedrag geldt als onderpand en dekking van een deel van de inkoopkosten.

Betaling

 • Alle betalingen dienen te geschieden 14 dagen na dagtekening van het factuur.
 • Betalingen voor bedrijven dienen te geschieden vier weken na dagtekening van het factuur.
 • Alle facturen zijn inclusief BTW.
 • De klant heeft geen mogelijkheid of recht op verrekening of compensatie van kosten.
 • Betalingen dienen te geschieden in contanten of elektronische overschrijving van de gehele som.
 • Betaling van abonnementen geschieden uitsluitend via elektronische overschrijving of automatische incasso.
 • Betalingen in natura of ruiling van andere diensten geschied alleen na schriftelijke overeenstemming tussen de klant en Rutger van der Heijden computers en home entertainment.
 • Indien na de betalingsperiode van 14 dagen geen betaling is geschied, zal er maximaal twee maal een schriftelijke herinnering plaatsvinden. Rutger van der Heijden computers en home entertainment is gerechtigd eventuele aanmaningskosten in rekening te brengen.
 • Eventuele aanmaningskosten en/of deurwaarderkosten zijn voor rekening van de klant.

Garantie

 • Op alle geleverde producten is de wettelijke garantiebepaling van kracht.
 • Op alle geleverde diensten is een garantie van 14 dagen van toepassing.
 • Indien geleverde producten van Rutger van der Heijden computers en home entertainment is opengemaakt, is gebruikt op een wijze waardoor het functioneren niet kan worden gegarandeerd of is gebruikt op een wijze waarvoor het product duidelijk niet is bedoeld, dan kan en mag Rutger van der Heijden computers en home entertainment service weigeren.
 • Indien er na levering van het product bewijs of vermoeden bestaat dat de klant binnen de garantieperiode andere stappen heeft ondernomen dan contact opnemen met de leverancier, dan kan en mag Rutger van der Heijden computers en home entertainment service weigeren. Hier onder verstaat Rutger van der Heijden computers en entertainment onder andere, maar niet uitsluitend, het openen van geleverde producten of het aanbrengen van veranderingen in de situatie die is aangeleverd door Rutger van der Heijden computers en entertainment.

Abonnementen

 • Prijzen voor hulp aan huis zijn inclusief BTW, prijzen voor hulp zakelijk zijn exclusief BTW.
 • Abonnementen worden afgesloten voor een minimale periode van 1 jaar, daarna is deze maandelijks opzegbaar.
 • Bij opzegging wordt een volle maand opgezegtermijn gehanteerd.
 • Opzegging dient altijd schriftelijk (per email of per brief) te geschieden.
 • Facturering geschied in periodes van 3 maanden of 12 maanden.
 • Abonnementen en diensten binnen het abonnement zijn niet overdraagbaar en omvatten vooraf afgesproken computers.
 • Ongebruikte diensten zijn niet overdraagbaar of mee te nemen naar de volgende maand.
 • Abonnementen zijn de eerste factuurperiode aan te passen en kosten of korting worden in het eerstvolgende factuur verrekend.
 • Abonnementsprijzen zijn exclusief voorrijkosten.
 • Prijzen zijn binnen de minimale periode niet onderworpen aan prijsstijgingen.
 • Bij tariefwijzigingen wordt de abonnementhouder minimaal een maand voor aanvang van de prijswijziging schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen.
 • Diensten voor zakelijke abonnementen gelden alleen voor zakelijke apparaten.
 • Rutger van der Heijden computers en home entertainment houdt het recht om eenzijdig het contract op te zeggen.

Maart 2015

Onze algemene voorwaarden zijn ook hier te downloaden.

Tevens zijn de algemene voorwaarde van ICT Waarborg van toepassing.